Tìm thấy 87 thủ tục

Mức độ 3
Thủ tục Phê duyệt đề án liên kết đào tạo với nước ngoài
Mức độ 2
Bổ sung, điều chỉnh quyết định cho phép hoạt động giáo dục đối với cơ sở giáo dục mầm non; cơ sở giáo dục phổ thông; cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
Mức độ 2
Xét tuyển học sinh vào trường dự bị đại học
Mức độ 2
Thủ tục gia hạn đề án liên kết đào tạo với nước ngoài
Mức độ 2
Thủ tục cho phép mở phân hiệu của cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
Mức độ 2
Cho phép hoạt động giáo dục đối với cơ sở giáo dục đại học, phân hiệu của cơ sở giáo dục đại học có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
Mức độ 2
Xét, cấp học bổng chính sách
Mức độ 4
Chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông
Mức độ 4
Xin học lại tại trường khác đối với học sinh trung học
Mức độ 4
Đề nghị miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh, sinh viên
Mức độ 4
Gia hạn, điều chỉnh hoạt động liên kết giáo dục
Mức độ 3
Thành lập, cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học
Mức độ 3
Sáp nhập, chia, tách trung tâm ngoại ngữ, tin học
Mức độ 3
Giải thể trung tâm ngoại ngữ, tin học (theo đề nghị của cá nhân tổ chức thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin hoc)
Mức độ 3
Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học
Loading...