Tìm thấy 536 thủ tục

Một phần (Trực tiếp)
Đăng ký thông báo xử lý tài sản bảo đảm, đăng ký thay đổi, xóa đăng ký thông báo xử lý tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
Một phần (Trực tiếp)
Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
Một phần (Trực tiếp)
Đăng ký tạm trú
Một phần (Trực tiếp)
Đăng ký thường trú
Một phần (Trực tiếp)
Gia hạn tạm trú
Một phần (Trực tiếp)
Khai báo tạm vắng
Một phần (Trực tiếp)
Thông báo lưu trú
Một phần (Trực tiếp)
Xóa đăng ký thường trú
Một phần (Trực tiếp)
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xetại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy
Một phần (Trực tiếp)
Đăng ký, cấp biển số lần đầu mô tô, xe gắn máy tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy
Một phần (Trực tiếp)
Đăng ký mô tô, xe gắn máy tạm thời tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy
Một phần (Trực tiếp)
Đăng ký sang tên xe trong điểm đăng ký tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy
Một phần (Trực tiếp)
Đăng ký xe từ điểm đăng ký xe khác chuyển đến tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy
Một phần (Trực tiếp)
Đổi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy
Một phần (Trực tiếp)
Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe mô tô (thực hiện tại cấp huyện)
Loading...