Loading...

  Đang tải danh sách...

Tìm thấy tổng số 233757 hồ sơ

#
Số hồ sơ
Thủ tục thực hiện
Người nộp
Tình trạng hồ sơ
1
H01.14-221227-0019
 • - Về việc: Giải quyết chế độ mai táng phí đối với cựu chiến binh (Cao Văn Vân - QĐ 49)
 • CAO SƠN BÌNH (2532)
 • - Ngày nộp: 27/12/2022 10:54:22
 • - Ngày tiếp nhận: 27/12/2022 10:54:22
 • - Ngày dự kiến trả: 11/01/2023 11:00:00
 • - Ngày có kết quả: 31/12/2022 16:47:20
  - Hồ sơ H01.14-221227-0019 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công (Bộ phận TN và TKQ Sở LD TB&XH)
2
H01.14-221227-0020
 • - Về việc: Giải quyết chế độ mai táng phí đối với cựu chiến binh (Đặng Văn Bông - QĐ 49)
 • ĐẶNG THÀNH HỮU (2533)
 • - Ngày nộp: 27/12/2022 10:58:02
 • - Ngày tiếp nhận: 27/12/2022 10:58:02
 • - Ngày dự kiến trả: 11/01/2023 11:00:00
 • - Ngày có kết quả: 31/12/2022 16:47:20
  - Hồ sơ H01.14-221227-0020 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công (Bộ phận TN và TKQ Sở LD TB&XH)
3
H01.14-221227-0018
 • - Về việc: Giải quyết chế độ mai táng phí đối với cựu chiến binh (Nguyễn Văn Dự - QĐ 49)
 • NGUYỄN KHOA NAM (2531)
 • - Ngày nộp: 27/12/2022 10:50:24
 • - Ngày tiếp nhận: 27/12/2022 10:50:24
 • - Ngày dự kiến trả: 11/01/2023 11:00:00
 • - Ngày có kết quả: 31/12/2022 16:47:20
  - Hồ sơ H01.14-221227-0018 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công (Bộ phận TN và TKQ Sở LD TB&XH)
4
H01.14-221227-0017
 • - Về việc: Giải quyết chế độ mai táng phí đối với cựu chiến binh (Lê Văn Lắm - QĐ 49)
 • LÊ THANH SANG (2530)
 • - Ngày nộp: 27/12/2022 10:46:11
 • - Ngày tiếp nhận: 27/12/2022 10:46:11
 • - Ngày dự kiến trả: 11/01/2023 11:00:00
 • - Ngày có kết quả: 31/12/2022 16:47:20
  - Hồ sơ H01.14-221227-0017 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công (Bộ phận TN và TKQ Sở LD TB&XH)
5
H01.14-221227-0016
 • - Về việc: Giải quyết chế độ mai táng phí đối với cựu chiến binh (Bùi Văn Nữa - QĐ 49)
 • BÙI NHÂN NGHỈA (2529)
 • - Ngày nộp: 27/12/2022 10:41:58
 • - Ngày tiếp nhận: 27/12/2022 10:41:58
 • - Ngày dự kiến trả: 11/01/2023 11:00:00
 • - Ngày có kết quả: 31/12/2022 16:47:20
  - Hồ sơ H01.14-221227-0016 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công (Bộ phận TN và TKQ Sở LD TB&XH)
6
H01.14-221227-0015
 • - Về việc: Giải quyết chế độ mai táng phí đối với cựu chiến binh (Trương Văn Bảy - QĐ 49)
 • TRƯƠNG THỊ MỸ THUẬN (2528)
 • - Ngày nộp: 27/12/2022 10:37:29
 • - Ngày tiếp nhận: 27/12/2022 10:37:29
 • - Ngày dự kiến trả: 11/01/2023 11:00:00
 • - Ngày có kết quả: 31/12/2022 16:47:20
  - Hồ sơ H01.14-221227-0015 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công (Bộ phận TN và TKQ Sở LD TB&XH)
7
H01.14-221227-0014
 • - Về việc: Giải quyết chế độ mai táng phí đối với cựu chiến binh (Nguyễn Văn Dực - QĐ 49)
 • HUỲNH THỊ LỰ (2527)
 • - Ngày nộp: 27/12/2022 10:32:19
 • - Ngày tiếp nhận: 27/12/2022 10:32:19
 • - Ngày dự kiến trả: 11/01/2023 11:00:00
 • - Ngày có kết quả: 31/12/2022 16:47:20
  - Hồ sơ H01.14-221227-0014 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công (Bộ phận TN và TKQ Sở LD TB&XH)
8
H01.14-221227-0002
 • - Về việc: Giải quyết chế độ mai táng phí đối với cựu chiến binh (Trần Thị Đém - QĐ 290)
 • NGUYỄN THÁI HÂN (2519)
 • - Ngày nộp: 27/12/2022 08:35:43
 • - Ngày tiếp nhận: 27/12/2022 08:35:43
 • - Ngày dự kiến trả: 11/01/2023 11:00:00
 • - Ngày có kết quả: 31/12/2022 16:47:20
  - Hồ sơ H01.14-221227-0002 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công (Bộ phận TN và TKQ Sở LD TB&XH)
9
H01.14-221221-0003
 • - Về việc: Giải quyết chế độ mai táng phí đối với cựu chiến binh (Phan Minh Nghĩa - QĐ 49)
 • PHAN THỊ TỐ NGA (2503)
 • - Ngày nộp: 21/12/2022 13:17:01
 • - Ngày tiếp nhận: 21/12/2022 13:17:01
 • - Ngày dự kiến trả: 05/01/2023 13:17:01
 • - Ngày có kết quả: 31/12/2022 16:47:20
  - Hồ sơ H01.14-221221-0003 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công (Bộ phận TN và TKQ Sở LD TB&XH)
10
H01.22-221031-0008
 • - Về việc:
 • HUỲNH THỊ CẨM THU
 • - Ngày nộp: 31/10/2022 09:37:43
 • - Ngày tiếp nhận: 31/10/2022 09:37:43
 • - Ngày dự kiến trả: 26/01/2023 07:27:17
 • - Ngày có kết quả: 31/12/2022 13:21:58
  - Hồ sơ H01.22-221031-0008 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN&TKQ TP Châu Đốc
11
H01.22-221102-0021
 • - Về việc:
 • TRẦN THỊ KIM VÀNG
 • - Ngày nộp: 02/11/2022 13:52:41
 • - Ngày tiếp nhận: 02/11/2022 13:52:41
 • - Ngày dự kiến trả: 09/01/2023 07:46:46
 • - Ngày có kết quả: 31/12/2022 13:17:38
  - Hồ sơ H01.22-221102-0021 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN&TKQ TP Châu Đốc
12
000.00.22.H01-211231-0056
 • - Về việc: Thủ tục đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận
 • LÊ THỊ BÍCH TUYỀN
 • - Ngày nộp: 31/12/2021 20:06:32
 • - Ngày tiếp nhận: 31/12/2021 20:06:32
 • - Ngày dự kiến trả: 17/01/2022 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 31/12/2021 20:07:41
  Hồ sơ liên thông trục ESB với trạng thái: Đã hoàn trả. Đơn vị xử lý: Đang ở Văn phòng Đăng ký Đất đai
13
000.00.22.H01-211231-0055
 • - Về việc: Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng
 • NGUYỄN TRỌNG QUÂN
 • - Ngày nộp: 31/12/2021 20:04:40
 • - Ngày tiếp nhận: 31/12/2021 20:04:40
 • - Ngày dự kiến trả: 17/01/2022 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 31/12/2021 20:05:07
  Hồ sơ liên thông trục ESB với trạng thái: Đã hoàn trả. Đơn vị xử lý: Đang ở Văn phòng Đăng ký Đất đai
14
000.00.22.H01-211231-0054
 • - Về việc: Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng
 • NGUYỄN TRỌNG QUÂN
 • - Ngày nộp: 31/12/2021 19:59:49
 • - Ngày tiếp nhận: 31/12/2021 19:59:49
 • - Ngày dự kiến trả: 17/01/2022 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 31/12/2021 20:01:08
  Hồ sơ liên thông trục ESB với trạng thái: Đã hoàn trả. Đơn vị xử lý: Đang ở Văn phòng Đăng ký Đất đai
15
000.00.22.H01-211231-0053
 • - Về việc: Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng
 • NGUYỄN TRỌNG QUÂN
 • - Ngày nộp: 31/12/2021 19:57:50
 • - Ngày tiếp nhận: 31/12/2021 19:57:50
 • - Ngày dự kiến trả: 17/01/2022 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 31/12/2021 19:58:16
  Hồ sơ liên thông trục ESB với trạng thái: Đã hoàn trả. Đơn vị xử lý: Đang ở Văn phòng Đăng ký Đất đai