Soạn tin nhắn theo cú pháp TTHC <Số hồ sơ>  gửi về tổng đài  8188

Loading...

  Đang tải danh sách...

Tìm thấy tổng số 138358 hồ sơ

#
Số hồ sơ
Thủ tục thực hiện
Người nộp
Tình trạng hồ sơ
1
000.00.23.H01-201210-0073
(Nộp online)
 • - Về việc: TĐ-tách thửa - Quy trình đo đạc tách thửa trong trường hợp chuyển nhượng; tặng cho một phần diện tích
 • CÙ VĂN TRIỀU (350674385)
 • - Ngày nộp: 10/12/2020 15:32:26
 • - Ngày tiếp nhận: 10/12/2020 15:32:26
 • - Ngày dự kiến trả: 26/01/2021 00:00:00
 • - Ngày có kết quả: 31/12/2020 17:52:29
  Hồ sơ liên thông trục ESB với trạng thái: Đã hoàn trả. Đơn vị xử lý: Đang ở Văn phòng Đăng ký Đất đai
2
000.00.21.H01-201231-0115
(Nộp online)
 • - Về việc: 63b - Tách thửa, hợp thửa theo nhu cầu của người sủ dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư (trích lục)
 • NGUYỄN THỊ DỒI (352656040)
 • - Ngày nộp: 31/12/2020 16:23:14
 • - Ngày tiếp nhận: 31/12/2020 16:23:14
 • - Ngày dự kiến trả: 20/01/2021 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 31/12/2020 16:47:27
  Hồ sơ liên thông trục ESB với trạng thái: Đã hoàn trả. Đơn vị xử lý: Đang ở Văn phòng Đăng ký Đất đai
3
000.00.21.H01-201231-0117
(Nộp online)
 • - Về việc: 44a - Chuyển nhượng, chuyển đổi hoặc tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sử hữu tài sản gắn liền với đất đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt nam định cư ở nước ngoài (đổi giấy - trích lục)
 • LỮ BÁCH QUYÊN (351279523)
 • - Ngày nộp: 31/12/2020 16:40:45
 • - Ngày tiếp nhận: 31/12/2020 16:40:45
 • - Ngày dự kiến trả: 22/01/2021 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 31/12/2020 16:41:19
  Hồ sơ liên thông trục ESB với trạng thái: Đã hoàn trả. Đơn vị xử lý: Đang ở Văn phòng Đăng ký Đất đai
4
000.29.24.H01-201231-0016
(Nộp online)
 • - Về việc: Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch
 • VÕ THỊ NHI (352281192)
 • - Ngày nộp: 31/12/2020 16:15:43
 • - Ngày tiếp nhận: 31/12/2020 16:15:43
 • - Ngày dự kiến trả: 04/01/2021 16:15:43
 • - Ngày có kết quả: 31/12/2020 16:17:10
  - Hồ sơ 000.29.24.H01-201231-0016 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Nhơn Hội
5
000.29.24.H01-201231-0017
(Nộp online)
 • - Về việc: Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch
 • PHẠM VĂN DƯƠNG (351954992)
 • - Ngày nộp: 31/12/2020 16:15:11
 • - Ngày tiếp nhận: 31/12/2020 16:15:11
 • - Ngày dự kiến trả: 04/01/2021 16:15:11
 • - Ngày có kết quả: 31/12/2020 16:17:10
  - Hồ sơ 000.29.24.H01-201231-0017 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Nhơn Hội
6
000.29.24.H01-201231-0018
(Nộp online)
 • - Về việc: Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch
 • PHẠM VĂN HẠNG (351226618)
 • - Ngày nộp: 31/12/2020 16:14:18
 • - Ngày tiếp nhận: 31/12/2020 16:14:18
 • - Ngày dự kiến trả: 04/01/2021 16:14:18
 • - Ngày có kết quả: 31/12/2020 16:17:10
  - Hồ sơ 000.29.24.H01-201231-0018 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Nhơn Hội
7
000.29.24.H01-201231-0019
(Nộp online)
 • - Về việc: Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch
 • KA MA RI (352126228)
 • - Ngày nộp: 31/12/2020 16:13:00
 • - Ngày tiếp nhận: 31/12/2020 16:13:00
 • - Ngày dự kiến trả: 04/01/2021 16:13:00
 • - Ngày có kết quả: 31/12/2020 16:17:10
  - Hồ sơ 000.29.24.H01-201231-0019 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Nhơn Hội
8
000.29.24.H01-201231-0020
(Nộp online)
 • - Về việc: Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch
 • TRẦN MỸ THANH (352304153)
 • - Ngày nộp: 31/12/2020 16:12:23
 • - Ngày tiếp nhận: 31/12/2020 16:12:23
 • - Ngày dự kiến trả: 04/01/2021 16:12:23
 • - Ngày có kết quả: 31/12/2020 16:17:10
  - Hồ sơ 000.29.24.H01-201231-0020 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Nhơn Hội
9
000.29.24.H01-201231-0021
(Nộp online)
 • - Về việc: Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch
 • VÕ THỊ BÔNG (350897450)
 • - Ngày nộp: 31/12/2020 16:11:44
 • - Ngày tiếp nhận: 31/12/2020 16:11:44
 • - Ngày dự kiến trả: 04/01/2021 16:11:44
 • - Ngày có kết quả: 31/12/2020 16:17:10
  - Hồ sơ 000.29.24.H01-201231-0021 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Nhơn Hội
10
000.39.21.H01-201231-0019
 • - Về việc: Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
 • NGUYỄN THANH DŨNG
 • - Ngày nộp: 31/12/2020 14:29:13
 • - Ngày tiếp nhận: 31/12/2020 14:29:13
 • - Ngày dự kiến trả: 04/01/2021 14:29:13
 • - Ngày có kết quả: 31/12/2020 16:16:03
  - Hồ sơ 000.39.21.H01-201231-0019 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Phường Mỹ Hòa
11
000.39.21.H01-201231-0018
 • - Về việc: Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
 • NGUYỄN THANH HOÀNG LÂM
 • - Ngày nộp: 31/12/2020 14:28:26
 • - Ngày tiếp nhận: 31/12/2020 14:28:26
 • - Ngày dự kiến trả: 04/01/2021 14:28:26
 • - Ngày có kết quả: 31/12/2020 16:16:03
  - Hồ sơ 000.39.21.H01-201231-0018 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Phường Mỹ Hòa
12
000.39.21.H01-201231-0017
 • - Về việc: Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
 • PHẠM GIA KHÁNH
 • - Ngày nộp: 31/12/2020 14:24:21
 • - Ngày tiếp nhận: 31/12/2020 14:24:21
 • - Ngày dự kiến trả: 04/01/2021 14:24:21
 • - Ngày có kết quả: 31/12/2020 16:16:03
  - Hồ sơ 000.39.21.H01-201231-0017 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Phường Mỹ Hòa
13
000.39.21.H01-201231-0016
 • - Về việc: Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
 • NGUYỄN TIẾN HƯNG
 • - Ngày nộp: 31/12/2020 14:23:34
 • - Ngày tiếp nhận: 31/12/2020 14:23:34
 • - Ngày dự kiến trả: 04/01/2021 14:23:34
 • - Ngày có kết quả: 31/12/2020 16:16:03
  - Hồ sơ 000.39.21.H01-201231-0016 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Phường Mỹ Hòa
14
000.39.21.H01-201231-0015
 • - Về việc: Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
 • NGUYỄN NGỌC ĐỨC
 • - Ngày nộp: 31/12/2020 14:22:48
 • - Ngày tiếp nhận: 31/12/2020 14:22:48
 • - Ngày dự kiến trả: 04/01/2021 14:22:48
 • - Ngày có kết quả: 31/12/2020 16:16:03
  - Hồ sơ 000.39.21.H01-201231-0015 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Phường Mỹ Hòa
15
000.39.21.H01-201231-0014
 • - Về việc: Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
 • NGUYỄN NGỌC LĨNH
 • - Ngày nộp: 31/12/2020 14:21:59
 • - Ngày tiếp nhận: 31/12/2020 14:21:59
 • - Ngày dự kiến trả: 04/01/2021 14:21:59
 • - Ngày có kết quả: 31/12/2020 16:16:03
  - Hồ sơ 000.39.21.H01-201231-0014 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Phường Mỹ Hòa