Loading...

  Đang tải danh sách...

Tìm thấy tổng số 227832 hồ sơ

#
Số hồ sơ
Thủ tục thực hiện
Người nộp
Tình trạng hồ sơ
1
H01.30-231222-0013
(Nộp online)
 • - Về việc: Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng.
 • TRẦN THỊ HUỲNH MAI
 • - Ngày nộp: 22/12/2023 10:03:12
 • - Ngày tiếp nhận: 22/12/2023 10:03:12
 • - Ngày dự kiến trả: 08/01/2024 10:03:12
 • - Ngày có kết quả: 31/12/2023 10:07:25
  - Hồ sơ H01.30-231222-0013 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN&TKQ Thị xã Tịnh Biên
2
H01.30-231222-0016
(Nộp online)
 • - Về việc: Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng.
 • CHAU SÊ-NEANG KIM LEN
 • - Ngày nộp: 22/12/2023 13:53:21
 • - Ngày tiếp nhận: 22/12/2023 13:53:21
 • - Ngày dự kiến trả: 08/01/2024 13:53:21
 • - Ngày có kết quả: 31/12/2023 10:07:05
  - Hồ sơ H01.30-231222-0016 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN&TKQ Thị xã Tịnh Biên
3
H01.30-231221-0044
(Nộp online)
 • - Về việc: Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng.
 • ĐOÀN HOÀNG KHANG-ĐINH THỊ THANH THÚY
 • - Ngày nộp: 21/12/2023 15:22:22
 • - Ngày tiếp nhận: 21/12/2023 15:22:22
 • - Ngày dự kiến trả: 08/01/2024 07:49:34
 • - Ngày có kết quả: 31/12/2023 10:01:55
  - Hồ sơ H01.30-231221-0044 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN&TKQ Thị xã Tịnh Biên
4
H01.22-221031-0008
 • - Về việc:
 • HUỲNH THỊ CẨM THU
 • - Ngày nộp: 31/10/2022 09:37:43
 • - Ngày tiếp nhận: 31/10/2022 09:37:43
 • - Ngày dự kiến trả: 26/01/2023 07:27:17
 • - Ngày có kết quả: 31/12/2022 13:21:58
  - Hồ sơ H01.22-221031-0008 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN&TKQ TP Châu Đốc
5
H01.22-221102-0021
 • - Về việc:
 • TRẦN THỊ KIM VÀNG
 • - Ngày nộp: 02/11/2022 13:52:41
 • - Ngày tiếp nhận: 02/11/2022 13:52:41
 • - Ngày dự kiến trả: 09/01/2023 07:46:46
 • - Ngày có kết quả: 31/12/2022 13:17:38
  - Hồ sơ H01.22-221102-0021 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN&TKQ TP Châu Đốc
6
000.00.22.H01-211231-0056
 • - Về việc: Thủ tục đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận
 • LÊ THỊ BÍCH TUYỀN
 • - Ngày nộp: 31/12/2021 20:06:32
 • - Ngày tiếp nhận: 31/12/2021 20:06:32
 • - Ngày dự kiến trả: 17/01/2022 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 31/12/2021 20:07:41
  Hồ sơ liên thông trục ESB với trạng thái: Đã hoàn trả. Đơn vị xử lý: Đang ở Văn phòng Đăng ký Đất đai
7
000.00.22.H01-211231-0055
 • - Về việc: Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng
 • NGUYỄN TRỌNG QUÂN
 • - Ngày nộp: 31/12/2021 20:04:40
 • - Ngày tiếp nhận: 31/12/2021 20:04:40
 • - Ngày dự kiến trả: 17/01/2022 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 31/12/2021 20:05:07
  Hồ sơ liên thông trục ESB với trạng thái: Đã hoàn trả. Đơn vị xử lý: Đang ở Văn phòng Đăng ký Đất đai
8
000.00.22.H01-211231-0054
 • - Về việc: Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng
 • NGUYỄN TRỌNG QUÂN
 • - Ngày nộp: 31/12/2021 19:59:49
 • - Ngày tiếp nhận: 31/12/2021 19:59:49
 • - Ngày dự kiến trả: 17/01/2022 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 31/12/2021 20:01:08
  Hồ sơ liên thông trục ESB với trạng thái: Đã hoàn trả. Đơn vị xử lý: Đang ở Văn phòng Đăng ký Đất đai
9
000.00.22.H01-211231-0053
 • - Về việc: Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng
 • NGUYỄN TRỌNG QUÂN
 • - Ngày nộp: 31/12/2021 19:57:50
 • - Ngày tiếp nhận: 31/12/2021 19:57:50
 • - Ngày dự kiến trả: 17/01/2022 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 31/12/2021 19:58:16
  Hồ sơ liên thông trục ESB với trạng thái: Đã hoàn trả. Đơn vị xử lý: Đang ở Văn phòng Đăng ký Đất đai
10
000.00.22.H01-211231-0052
 • - Về việc: Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng
 • LÊ THỊ HAI
 • - Ngày nộp: 31/12/2021 19:52:51
 • - Ngày tiếp nhận: 31/12/2021 19:52:51
 • - Ngày dự kiến trả: 17/01/2022 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 31/12/2021 19:53:25
  Hồ sơ liên thông trục ESB với trạng thái: Đã hoàn trả. Đơn vị xử lý: Đang ở Văn phòng Đăng ký Đất đai
11
000.00.22.H01-211231-0051
 • - Về việc: Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng
 • ĐÀO THỊ MỸ DIÊN
 • - Ngày nộp: 31/12/2021 19:50:45
 • - Ngày tiếp nhận: 31/12/2021 19:50:45
 • - Ngày dự kiến trả: 17/01/2022 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 31/12/2021 19:51:20
  Hồ sơ liên thông trục ESB với trạng thái: Đã hoàn trả. Đơn vị xử lý: Đang ở Văn phòng Đăng ký Đất đai
12
000.00.22.H01-211231-0050
 • - Về việc: Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng
 • NGUYỄN HOÀNG THANH PHƯƠNG
 • - Ngày nộp: 31/12/2021 19:48:32
 • - Ngày tiếp nhận: 31/12/2021 19:48:32
 • - Ngày dự kiến trả: 17/01/2022 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 31/12/2021 19:49:01
  Hồ sơ liên thông trục ESB với trạng thái: Đã hoàn trả. Đơn vị xử lý: Đang ở Văn phòng Đăng ký Đất đai
13
000.00.22.H01-211231-0049
 • - Về việc: Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng
 • NGUYỄN HOÀNG PHƯƠNG ĐÔNG
 • - Ngày nộp: 31/12/2021 19:46:35
 • - Ngày tiếp nhận: 31/12/2021 19:46:35
 • - Ngày dự kiến trả: 17/01/2022 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 31/12/2021 19:47:05
  Hồ sơ liên thông trục ESB với trạng thái: Đã hoàn trả. Đơn vị xử lý: Đang ở Văn phòng Đăng ký Đất đai
14
000.00.22.H01-211231-0048
 • - Về việc: Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng
 • THÁI QUỐC QUÂN
 • - Ngày nộp: 31/12/2021 19:44:19
 • - Ngày tiếp nhận: 31/12/2021 19:44:19
 • - Ngày dự kiến trả: 17/01/2022 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 31/12/2021 19:44:58
  Hồ sơ liên thông trục ESB với trạng thái: Đã hoàn trả. Đơn vị xử lý: Đang ở Văn phòng Đăng ký Đất đai
15
000.00.22.H01-211231-0047
 • - Về việc: Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng
 • ĐINH PHƯỚC HỒNG
 • - Ngày nộp: 31/12/2021 19:42:04
 • - Ngày tiếp nhận: 31/12/2021 19:42:04
 • - Ngày dự kiến trả: 17/01/2022 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 31/12/2021 19:42:55
  Hồ sơ liên thông trục ESB với trạng thái: Đã hoàn trả. Đơn vị xử lý: Đang ở Văn phòng Đăng ký Đất đai