Toàn trình  Chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Ký hiệu thủ tục: 1.001758.000.00.00.H01_H
Lượt xem: 159
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn., Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Trực tuyến
 • Dịch vụ bưu chính
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết


 • Trực tiếp


 • 06 Ngày làm việc


  Nộp trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu điều kiện cho phép).


  Trực tuyến


 • 06 Ngày làm việc


  Nộp trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu điều kiện cho phép).


  Dịch vụ bưu chính


 • 06 Ngày làm việc


  Nộp trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu điều kiện cho phép).Ðối tượng thực hiện Cá nhân
Kết quả thực hiện


 • Chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng cho đối tượng theo địa chỉ nơi cư trú mới

Lệ phí


Đang cập nhật

Phí


Đang cập nhật

Căn cứ pháp lý • QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH TRỢ GIÚP XÃ HỘI ĐỐI VỚI ĐỐI TƯỢNG BẢO TRỢ XÃ HỘI Số: 20/2021/NĐ-CP • - Bước 1: Đối tượng hoặc người giám hộ của đối tượng có văn bản đề nghị gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú mới. - Bước 2: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có văn bản gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội. - Bước 3: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm thẩm định và thực hiện chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng cho đối tượng theo địa chỉ nơi cư trú mới.

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Văn bản đề nghị của đối tượng   Bản chính: 1 Bản sao: 0

File mẫu:

Không