Mức độ 4  Gia hạn, điều chỉnh hoạt động liên kết giáo dục

Ký hiệu thủ tục: GDDT_64
Lượt xem: 36
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Sở Giáo dục và Đào tạo

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ

 • Nộp qua bưu chính công ích
 • Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 • 10 Ngày làm việc

  Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ

 • Nộp qua bưu chính công ích
 • 10 Ngày làm việc

  Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ

Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện
 • Quyết định phê duyệt gia hạn hoặc điều chỉnh liên kết giáo dục của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo
Lệ phí


Không


Phí


.


Căn cứ pháp lý
 • quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục Số: 86/2018/NĐ-CP

 • Bước 1: Các bên liên kết nộp hồ sơ choSở Giáo dục và Đào tạo.

 • Bước 2: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo bằng văn bản gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện hoặc thư điện tử cho các bên liên kết.

 • Bước 3: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ tổ chức thẩm định, quyết định phê duyệt gia hạn hoặc điều chỉnh liên kết giáo dục;

 • Trường hợp liên kết đào tạo không được gia hạn, điều chỉnh, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải trả lời bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do. Trường hợp điều chỉnh liên kết giáo dục trong đó có điều chỉnh chương trình giáo dục tích hợp thì Sở GDĐT có trách nhiệm thực hiện việc gửi hồ sơ đề nghị phê duyệt điều chỉnh chương trình giáo dục tích hợp đến Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định

Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
Báo cáo tổng kết hoạt động liên kết trong thời gian được cấp phép Bản chính: 0Bản sao: 0
Thỏa thuận (Hợp đồng) hợp tác đang còn hiệu lực giữa các bên liên kết trong đó có thông tin theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 9 Nghị định số 86/2018/NĐ-CP Bản chính: 0Bản sao: 0
Đơn đề nghị gia hạn hoặc điều chỉnh liên kết giáo dục do các bên liên kết cùng ký tại Mẫu số 04 của Phụ lục Nghị định số 86/2018/NĐ-CP PHỤ LỤC.docx Bản chính: 1Bản sao: 0

File mẫu:

- Việc gia hạn liên kết giáo dục phải được thực hiện trong thời hạn 06 tháng trước khi liên kết giáo dục hết thời hạn. - Thực hiện đúng quy định trong Quyết định phê duyệt liên kết giáo dục, không có hành vi vi phạm pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài