Một phần (Trực tiếp)  Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội

Ký hiệu thủ tục: 2.000298.000.00.00.H01_H
Lượt xem: 147
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
Cách thức thực hiện

 

 

 • Trực tiếp
 • Nộp qua bưu chính công ích
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết

 • Trực tiếp

 • 15 Ngày


     Nộp qua bưu chính công ích

 • 15 Ngày


   Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện

 • Quyết định giải thể cơ sở trợ giúp xã hội

Lệ phí


Không


Phí


Không


Căn cứ pháp lý


 • Quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội Số: 103/2017/NĐ-CP • Bước 1: + Đối với trường hợp Cơ sở bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký thành lập; Cơ sở không đủ điều kiện hoạt động theo quy định của pháp luật và có kiến nghị của cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội địa phương và trường hợp khác theo quy định của pháp luật: Cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội địa phương phối hợp với cơ sở có văn bản đề nghị giải thể gửi đến Phỏng Lao động - Thương binh và Xã hội. + Đối với trường hợp tổ chức, cá nhân đăng ký thành lập cơ sở có đơn đề nghị giải thể: tổ chức cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ giải thể cơ sở theo quy định đến Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.

 • Bước 2: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội phải có quyết định giải thể. Trường hợp không đồng ý việc giải thể thì phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do. Cơ sở trợ giúp xã hội không được tự động giải thể khi chưa nhận được quyết định giải thể của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Bản kê khai tài sản, tài chính và phương án xử lý   Bản chính: 1 Bản sao: 0
Các tài liệu liên quan khác (nếu có)   Bản chính: 1 Bản sao: 0
Danh sách đối tượng và phương án giải quyết khi cơ sở giải thể   Bản chính: 1 Bản sao: 0
Kiến nghị giải thể cơ sở của cơ quan có thẩm quyền (nếu có)   Bản chính: 1 Bản sao: 0
Đơn đề nghị giải thể cơ sở của tổ chức, cá nhân đăng ký thành lập cơ sở, trong đó có nêu rõ lý do đề nghị giải thể theo Mẫu số 04b tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 103/2017/NĐ-CP   Bản chính: 1 Bản sao: 0

File mẫu:

.