Tìm thấy 135 thủ tục

Mức độ 2
Cấp, gia hạn, cấp lại, cấp đổi chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ hạng II
Mức độ 2
Cung cấp thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ cấp tỉnh
Mức độ 3
14a - Giao đất để thực hiện dự án đầu tư không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất (trích đo)
Mức độ 3
15b - Giao đất cho cơ sở tôn giáo (có văn bản chập thuận giao đất của UBND tỉnh) (trích đo)
Mức độ 3
16a - Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước để thực hiện dự án đầu tư, cơ sở tôn giáo (trích đo)
Mức độ 3
17a - Chuyển từ thuê đất trả tiền thuê hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần; chuyển giao đất không thu tiền sử dụng đất sang thuê đất; chuyển từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất (trích lục)
Mức độ 3
21 - Cấp GCN cho tổ chức kinh tế thực hiện dự án xây dựng khu dân cư; khu sản xuất kinh doanh
Mức độ 3
22a - Cấp GCN đối với đất đang sử dụng của tổ chức, cơ sở tôn giáo (trích đo)
Mức độ 3
23a - Cấp GCN lần đầu theo kết quả hòa giải thành đối với tranh chấp đất đai; theo bản án hoặc giải quyết của Tòa án nhân dân, QĐ thi hành án của cơ quan thi hành án hoặc QĐ giải quyết tranh chấo, khiếu nại, tố cáo về đất đai của cơ quan nhà nước có thẫm quyền đã được thi hành (trích đo)
Mức độ 3
24 - Cấp GCN đối với tài sản gắn liền với đất; đăng ký bổ sung tài sản gắn liền với đất vào GCN đã cấp
Mức độ 3
25a - Cấp GCN cho tổ chức trúng đấu giá do cơ quan nhà nước tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất (giao đất)
Mức độ 3
33a - Chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sãn gắn liền với đất (trích lục - chỉnh lý)
Mức độ 3
34 - Đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất
Mức độ 3
Xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất
Mức độ 3
36a - Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất khi giải quyết tranh chấp, khiếu nại về đất đai (trích lục - chỉnh lý)
Loading...