Tìm thấy 190 thủ tục

Toàn trình
Phê duyệt đối tượng được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp
Một phần (Trực tiếp)
Chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
Một phần (Trực tuyến)
Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm
Một phần (Trực tuyến)
Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong năm
Một phần (Trực tiếp)
Dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh, cấp huyện
Một phần (Trực tiếp)
Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn
Một phần (Trực tiếp)
Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội
Một phần (Trực tiếp)
Nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp
Một phần (Trực tiếp)
Quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, trong và ngoài tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
Một phần (Trực tiếp)
Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng
Một phần (Trực tiếp)
Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh, cấp huyện
Một phần (Trực tiếp)
Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh, cấp huyện
Một phần (Trực tiếp)
Tiếp nhận đối tượng là người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn vào cơ sở trợ giúp trẻ em
Một phần (Trực tiếp)
Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí mai táng
Toàn trình
Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở
Loading...