Tìm thấy 667 thủ tục

Mức độ 4
Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh bán trú đang học tại các trường tiểu học, trung học cở sở ở xã, thôn đặc biệt khó khăn
Mức độ 4
Hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở, sinh viên các dân tộc thiểu số rất ít người
Mức độ 3
Thành lập trung tâm học tập cộng đồng
Mức độ 3
Giải thể trường trung học cơ sở (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lâp trường)
Mức độ 3
Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục
Mức độ 3
Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập)
Mức độ 3
Thành lập lớp năng khiếu thể dục thể thao thuộc trường trường tiểu học, trường trung học cơ sở
Mức độ 3
Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ
Mức độ 3
Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục
Mức độ 3
Thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thục
Mức độ 2
Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học
Mức độ 2
Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở
Mức độ 2
Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại
Mức độ 2
Sáp nhập, chia, tách trường tiểu học
Mức độ 2
Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại
Loading...