Tìm thấy 2789 thủ tục

Mức độ 3
Thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam theo hình thức hợp đồng lao động
Mức độ 3
Thủ tục cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam
Mức độ 3
Thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài vào Việt Nam làm việc tại theo hình thức di chuyển nội bộ doanh nghiệp
Mức độ 3
Thủ tục xác nhận không thuộc diện cấp GPLD cho người LĐNN làm việc trong KCN, KKTCK
Mức độ 3
Thủ tục đăng ký hệ thống thang lương, bảng lương
Mức độ 3
Thủ tục cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài vào Việt Nam làm việc đối với trường hợp người lao động nước ngoài đã được cấp giấy phép lao động và đang còn hiệu lực mà làm việc cho người sử dụng lao động khác ở cùng vị trí công việc ghi trong giấy phép lao động theo quy định của pháp luật
Mức độ 3
Đối với người lao động nước ngoài đã được cấp giấy phép lao động và đang còn hiệu lực mà làm khác vị trí công việc ghi trong giấy phép lao động theo quy định của pháp luật nhưng không thay đổi người sử dụng lao động
Mức độ 3
Đối với người lao động nước ngoài đã được cấp giấy phép lao động nhưng hết hiệu lực theo quy định tại Điều 174 của Bộ luật Lao động mà có nhu cầu tiếp tục làm việc cùng vị trí công việc đã ghi trong giấy phép lao động theo quy định của pháp luật
Mức độ 3
Thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam để thực hiện các loại hợp đồng về kinh tế, thương mại, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, khoa học kỹ thuật, văn hoá, thể thao, giáo dục, y tế
Mức độ 2
Thủ tục đăng ký nội quy lao động
Mức độ 3
Thủ tục gia hạn giấy phép xây dựng
Mức độ 3
Cấp lại giấy phép xây dựng
Mức độ 2
Thủ tục cấp giấy phép xây dựng đối với dự án đầu tư vào KCN và khu kinh tế cửa khẩu
Mức độ 2
Thủ tục điều chỉnh giấy phép xây dựng
Mức độ 2
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện
Loading...