Tìm thấy 2789 thủ tục

Mức độ 4
Điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài. BQL
Mức độ 4
Nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. BQL
Mức độ 4
Quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư).BQL
Mức độ 4
Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, UBND cấp tỉnh (đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư).BQL
Mức độ 4
Quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư). BQL
Mức độ 4
Đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương. BQL
Mức độ 4
Giãn tiến độ đầu tư. BQL
Mức độ 4
Thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC. BQL
Mức độ 4
Chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC. BQL
Mức độ 4
Tạm ngưng hoạt động của dự án đầu tư. BQL
Mức độ 4
Cung cấp thông tin về dự án đầu tư. BQL
Mức độ 4
Bảo đảm đầu tư trong trường hợp không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư. BQL
Mức độ 4
Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư. BQL
Mức độ 4
Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ. BQL
Mức độ 4
Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. BQL
Loading...