Tìm thấy 87 thủ tục

Mức độ 2
Cho phép trung tâm giáo dục thường xuyên hoạt động giáo dục trở lại
Mức độ 2
Cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục
Mức độ 2
Cho phép trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập hoạt động trở lại
Mức độ 2
Thành lập trường trung cấp sư phạm công lập, cho phép thành lập trường trung cấp sư phạm tư thục
Mức độ 2
Sáp nhập, chia, tách trường trung cấp sư phạm
Mức độ 2
Giải thể trường trung cấp sư phạm (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường trung cấp, trường cao đẳng.)
Mức độ 2
Cho phép hoạt động giáo dục nghề nghiệp trở lại đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp
Mức độ 2
Thành lập trường trung học phổ thông công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học phổ thông tư thục
Mức độ 2
Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông
Mức độ 2
giải thể trường trung học phổ thông (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường)
Mức độ 2
Thành lập trường trung học phổ thông chuyên công lập hoặc cho phép thành lâp trường trung học phổ thông chuyên tư thục
Mức độ 2
Cho phép trường trung học phổ thông chuyên hoạt động giáo dục
Mức độ 2
Thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên
Mức độ 2
Sáp nhập, chia tách Trung tâm giáo dục thường xuyên
Mức độ 2
Giải thể trung tâm giáo dục thường xuyên
Loading...