Tìm thấy 25 thủ tục

Mức độ 3
Cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu
Mức độ 3
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá
Mức độ 3
Cấp Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
Mức độ 3
Cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá
Mức độ 3
Cấp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá
Mức độ 3
Cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm)
Mức độ 2
Cấp Giấy tiếp nhận thông báo kinh doanh xăng dầu bằng thiết bị bán xăng dầu quy mô nhỏ
Mức độ 4
Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu
Mức độ 3
Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương
Mức độ 3
Cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu
Mức độ 3
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá
Mức độ 3
Cấp lại Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
Mức độ 3
Cấp lại Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá
Mức độ 3
Cấp lại Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá
Mức độ 3
Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm)
Loading...