Tìm thấy 13 thủ tục

Mức độ 3
Cấp giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4kV tại địa phương
Mức độ 3
Cấp giấy phép hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô công suất dưới 03MW đặt tại địa phương
Mức độ 3
Cấp giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 kV tại địa phương
Mức độ 3
Cấp giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện thuộc thẩm quyền cấp của địa phương
Mức độ 4
Cấp lại thẻ an toàn điện
Mức độ 4
Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4kV tại địa phương
Mức độ 4
Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô công suất dưới 03MW đặt tại địa phương
Mức độ 4
Cấp Sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 kV tại địa phương
Mức độ 4
Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện thuộc thẩm quyền cấp của địa phương
Mức độ 4
Cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực cho các đối tượng thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương
Mức độ 4
Cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực cho các đối tượng thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương trường hợp thẻ bị mất hoặc bị hỏng thẻ
Mức độ 4
Huấn luyện và cấp mới thẻ an toàn điện
Mức độ 4
Huấn luyện và cấp sửa đổi, bổ sung thẻ an toàn điện
Loading...