Đến tháng 9
Tỉnh An Giang đã giải quyết

97,1 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 20/09/2021)