Kết quả tìm kiếm
Người nộp : LÊ QUỐC HUY
Mã Biên nhận : H01.26.34-230317-0008
Về việc : Thủ tục đăng ký kết hôn
Ngày nộp: 19/03/2023 22:52:50
Ngày hẹn trả: 19/03/2023 23:29:05
Tình trạng hồ sơ: Hồ sơ H01.26.34-230317-0008 đã trả kết quả tại UBND xã Phú Thọ