Kết quả tìm kiếm
Người nộp : PHAN THỊ MÉN
Mã Biên nhận : H01.26.34-230317-0007
Về việc : Thủ tục đăng ký kết hôn
Ngày nộp: 18/03/2023 19:10:04
Ngày hẹn trả: 19/03/2023 23:29:15
Tình trạng hồ sơ: Hồ sơ H01.26.34-230317-0007 đã trả kết quả tại UBND xã Phú Thọ