Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGUYỄN THỊ KIM NGÂN
Mã Biên nhận : H01.26.34-230317-0005
Về việc : Thủ tục đăng ký kết hôn
Ngày nộp: 19/03/2023 22:53:59
Ngày hẹn trả: 19/03/2023 23:29:05
Tình trạng hồ sơ: Hồ sơ H01.26.34-230317-0005 đã trả kết quả tại UBND xã Phú Thọ