Kết quả tìm kiếm
Người nộp : TRẦN VĂN BÒN
Mã Biên nhận : H01.26.34-230317-0004
Về việc : Thủ tục đăng ký khai sinh
Ngày nộp: 19/03/2023 22:54:21
Ngày hẹn trả: 19/03/2023 23:29:05
Tình trạng hồ sơ: - Hồ sơ H01.26.34-230317-0004 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Phú Thọ