Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGUYỄN VĂN TÀI
Mã Biên nhận : H01.26.34-230317-0003
Về việc : Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
Ngày nộp: 19/03/2023 22:57:07
Ngày hẹn trả: 19/03/2023 23:29:05
Tình trạng hồ sơ: - Hồ sơ H01.26.34-230317-0003 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Phú Thọ