Kết quả tìm kiếm
Người nộp : VÕ THỊ DIỄM HƯƠNG
Mã Biên nhận : H01.26.34-230316-0010
Về việc : Thủ tục đăng ký lại khai sinh
Ngày nộp: 18/03/2023 19:09:45
Ngày hẹn trả:
Tình trạng hồ sơ: Hồ sơ H01.26.34-230316-0010 đã bị hủy do huỷ