Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGÔ THỊ VẦY
Mã Biên nhận : H01.26.34-230316-0007
Về việc : Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch
Ngày nộp: 19/03/2023 22:59:48
Ngày hẹn trả: 19/03/2023 23:29:05
Tình trạng hồ sơ: - Hồ sơ H01.26.34-230316-0007 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Phú Thọ