Kết quả tìm kiếm
Người nộp : LÊ THỊ BÉ THU
Mã Biên nhận : H01.26.34-230316-0006
Về việc : Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
Ngày nộp: 19/03/2023 23:00:09
Ngày hẹn trả: 19/03/2023 23:29:05
Tình trạng hồ sơ: Hồ sơ H01.26.34-230316-0006 đã trả kết quả tại UBND xã Phú Thọ