Kết quả tìm kiếm
Người nộp : MAI THỊ VÀNG
Mã Biên nhận : H01.26.34-230316-0005
Về việc : Thủ tục đăng ký khai sinh
Ngày nộp: 19/03/2023 22:52:28
Ngày hẹn trả: 19/03/2023 23:29:05
Tình trạng hồ sơ: - Hồ sơ H01.26.34-230316-0005 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Phú Thọ