Kết quả tìm kiếm
Người nộp : UBND Phường Mỹ Quý
Mã Biên nhận : 000.00.91.G24-210913-0005
Về việc : Đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT
Ngày nộp: 13/09/2021 16:54:00
Ngày hẹn trả: 18/09/2021 09:44:09
Tình trạng hồ sơ: - Hồ sơ 000.00.91.G24-210913-0005 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công (Bộ phận TN và TKQ BHXH An Giang)