Xin chào, mời bạn nhập câu hỏi tại đây !

CƠ QUAN THỰC HIỆN


Tìm thấy 1612 thủ tục
Hiển thị dòng/trang
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ quan Lĩnh vực
76 2.001904.000.00.00.H01 Toàn trình Tiếp nhận đối tượng học bổ túc THCS Cấp Quận/huyện Giáo dục trung học
77 3.000182.000.00.00.H01_H Toàn trình Tuyển sinh trung học cơ sở Cấp Quận/huyện Giáo dục trung học
78 1.004444.000.00.00.H01 Một phần
(Trực
tuyến)
Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục Cấp Quận/huyện Giáo dục trung học
79 1.004475.000.00.00.H01 Một phần
(Trực
tuyến)
Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại Cấp Quận/huyện Giáo dục trung học
80 2.001818.000.00.00.H01 Một phần
(Trực
tuyến)
Giải thể trường trung học cơ sở (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lâp trường) Cấp Quận/huyện Giáo dục trung học
81 2.001809.000.00.00.H01 Một phần
(Trực
tuyến)
Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở Cấp Quận/huyện Giáo dục trung học
82 1.004442.000.00.00.H01 Một phần
(Trực
tuyến)
Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục Cấp Quận/huyện Giáo dục trung học
83 1.005062.000.00.00.H01 Một phần
(Trực
tuyến)
Cho phép trung tâm giáo dục thường xuyên hoạt động giáo dục trở lại Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục thường xuyên
84 1.005057.000.00.00.H01 Một phần
(Trực
tuyến)
Giải thể trung tâm giáo dục thường xuyên Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục thường xuyên
85 1.000744.000.00.00.H01 Một phần
(Trực
tuyến)
Sáp nhập, chia tách Trung tâm giáo dục thường xuyên Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục thường xuyên
86 1.005065.000.00.00.H01 Một phần
(Trực
tuyến)
Thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục thường xuyên
87 1.000729.000.00.00.H01 Một phần
(Trực
tuyến)
Xếp hạng Trung tâm giáo dục thường xuyên Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục thường xuyên
88 1.003635.000.00.00.H01 Một phần
(Trực
tuyến)
Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp huyện Cấp Quận/huyện Lễ hội
89 1.003645.000.00.00.H01 Một phần
(Trực
tuyến)
Thủ tục đăng ký tổ chức lễ hội cấp huyện Cấp Quận/huyện Lễ hội
90 2.001802.000.00.00.H01 Toàn trình Chấp thuận vị trí đổ chất nạo vét trên bờ đối với hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển và vùng nước đường thủy nội địa Sở Giao thông Vận tải Hàng hải