Xin chào, mời bạn nhập câu hỏi tại đây !

CƠ QUAN THỰC HIỆN


Tìm thấy 1612 thủ tục
Hiển thị dòng/trang
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ quan Lĩnh vực
46 1.004443.000.00.00.H01 Một phần
(Trực
tuyến)
Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại Cấp Quận/huyện Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác
47 1.004440.000.00.00.H01 Một phần
(Trực
tuyến)
Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại Cấp Quận/huyện Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác
48 1.004485.000.00.00.H01 Một phần
(Trực
tuyến)
Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Cấp Quận/huyện Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác
49 1.004492.000.00.00.H01 Một phần
(Trực
tuyến)
Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Cấp Quận/huyện Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác
50 1.004439.000.00.00.H01 Một phần
(Trực
tuyến)
Thành lập trung tâm học tập cộng đồng Cấp Quận/huyện Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác
51 1.001000.000.00.00.H01_H Một phần
(Trực
tuyến)
Xác nhận hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa Cấp Quận/huyện Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác
52 2.001810.000.00.00.H01 Một phần
(Trực
tuyến)
giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập) Cấp Quận/huyện Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác
53 1.006390.000.00.00.H01 Một phần
(Trực
tuyến)
Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục Cấp Quận/huyện Giáo dục mầm non
54 1.006444.000.00.00.H01 Một phần
(Trực
tuyến)
Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại Cấp Quận/huyện Giáo dục mầm non
55 1.004515.000.00.00.H01 Một phần
(Trực
tuyến)
Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập) Cấp Quận/huyện Giáo dục mầm non
56 1.004494.000.00.00.H01 Một phần
(Trực
tuyến)
Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục Cấp Quận/huyện Giáo dục mầm non
57 1.005099.000.00.00.H01 Toàn trình Chuyển trường đối với học sinh tiểu học Cấp Quận/huyện Giáo dục tiểu học
58 2.001842.000.00.00.H01 Một phần
(Trực
tuyến)
Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục Cấp Quận/huyện Giáo dục tiểu học
59 1.004552.000.00.00.H01 Một phần
(Trực
tuyến)
Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại Cấp Quận/huyện Giáo dục tiểu học
60 1.001639.000.00.00.H01_H Một phần
(Trực
tuyến)
Giải thể trường tiểu học (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường tiểu học) Cấp Quận/huyện Giáo dục tiểu học