CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

THỐNG KÊ SỞ NGÀNH, HUYỆN, THỊ, XÃ, THÀNH PHỐ TỈNH AN GIANG

Bộ thủ tục của UBND huyện Châu Thành


Tìm thấy 389 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
31 2.000150.000.00.00.H01 Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Lưu thông hàng hóa trong nước
32 2.000181.000.00.00.H01 Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Lưu thông hàng hóa trong nước
33 2.000629.000.00.00.H01 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Lưu thông hàng hóa trong nước
34 2.000633.000.00.00.H01 Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Lưu thông hàng hóa trong nước
35 2.001375.000.00.00.H01_H Thủ tục cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ Người có công
36 2.001378.000.00.00.H01_H Thủ tục hỗ trợ người có công đi làm phương tiện, dụng cụ trợ giúp chỉnh hình; đi điều trị phục hồi chức năng Người có công
37 1.004644.000.00.00.H01 Thủ tục công nhận lại Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới Văn hóa cơ sở
38 1.004646.000.00.00.H01 Thủ tục công nhận lần đầu Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới Văn hóa cơ sở
39 1.004648.000.00.00.H01 Thủ tục công nhận lần đầu Cơ quan đạt chuẩn văn hóa, Đơn vị đạt chuẩn văn hóa, Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa Văn hóa cơ sở
40 1.004831.000.00.00.H01_H Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
41 1.005099.000.00.00.H01 Chuyển trường đối với học sinh tiểu học Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
42 1.001639.000.00.00.H01 Giải thể trường tiểu học (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường tiểu học) Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
43 1.003702.000.00.00.H01 Hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở, sinh viên các dân tộc thiểu số rất ít người Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác
44 1.004438.000.00.00.H01 Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh bán trú đang học tại các trường tiểu học, trung học cở sở ở xã, thôn đặc biệt khó khăn Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác
45 1.004439.000.00.00.H01 Thành lập trung tâm học tập cộng đồng Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác