Xin chào, mời bạn nhập câu hỏi tại đây !

CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

THỐNG KÊ SỞ NGÀNH, HUYỆN, THỊ, XÃ, THÀNH PHỐ TỈNH AN GIANG

Bộ thủ tục của UBND huyện Châu Thành


Tìm thấy 389 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
331 1.009993.000.00.00.H01_H Thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở/điều chỉnh Thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở (Trường hợp được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân cấp) Quản lý hoạt động xây dựng
332 2.000377 Cấp lại thẻ Căn cước công dân (thực hiện tại cấp huyện) Cấp, quản lý căn cước công dân
333 2.000408 Đổi thẻ Căn cước công dân (thực hiện tại cấp huyện) Cấp, quản lý căn cước công dân
334 2.000677 Xác nhận số Chứng minh nhân dân khi đã được cấp thẻ Căn cước công dân (thực hiện tại cấp huyện) Cấp, quản lý căn cước công dân
335 2.001174 Cấp thẻ Căn cước công dân khi chưa có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (thực hiện tại cấp huyện) Cấp, quản lý căn cước công dân
336 2.001177 Cấp thẻ Căn cước công dân khi đã có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (thực hiện tại cấp huyện) Cấp, quản lý căn cước công dân
337 1.001652 Xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú Tiêu chuẩn nhà giáo
338 2.000594 Xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân Tiêu chuẩn nhà giáo
339 TCPCP08 Thủ tục đổi tên quỹ cấp huyện Tổ chức phi chính phủ
340 1.003693.000.00.00.H01 Thủ tục thẩm định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập Tổ chức - Biên chế
341 1.003719.000.00.00.H01 Thủ tục thẩm định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập Tổ chức - Biên chế
342 1.003817 Thủ tục thẩm định việc giải thể đơn vị sự nghiệp công lập Tổ chức - Biên chế
343 1.009334.000.00.00.H01 Thủ tục hành chính thẩm định thành lập tổ chức hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện Tổ chức - Biên chế
344 1.009335.000.00.00.H01 Thủ tục hành chính thẩm định tổ chức lại tổ chức hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện Tổ chức - Biên chế
345 1.009336.000.00.00.H01 Thủ tục hành chính thẩm định giải thể tổ chức hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện Tổ chức - Biên chế