Xin chào, mời bạn nhập câu hỏi tại đây !

CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

THỐNG KÊ SỞ NGÀNH, HUYỆN, THỊ, XÃ, THÀNH PHỐ TỈNH AN GIANG

Bộ thủ tục của UBND huyện Châu Thành


Tìm thấy 352 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
91 1.001695.000.00.00.H01_H Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Cấp Quận/Huyện Hộ tịch
92 1.001766.000.00.00.H01_H Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài Cấp Quận/Huyện Hộ tịch
93 2.000497.000.00.00.H01_H Thủ tục đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài Cấp Quận/Huyện Hộ tịch
94 2.000522.000.00.00.H01_H Thủ tục đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài Cấp Quận/Huyện Hộ tịch
95 2.000528.000.00.00.H01_H Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài Cấp Quận/Huyện Hộ tịch
96 2.000748.000.00.00.H01_H Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch, xác định lại dân tộc Cấp Quận/Huyện Hộ tịch
97 2.000756.000.00.00.H01_H Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài Cấp Quận/Huyện Hộ tịch
98 2.000779.000.00.00.H01_H Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Cấp Quận/Huyện Hộ tịch
99 2.000806.000.00.00.H01_H Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài Cấp Quận/Huyện Hộ tịch
100 2.001914.000.00.00.H01_H Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ Cấp Quận/Huyện Văn bằng, chứng chỉ
101 1.004959.000.00.00.H01_H Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền Cấp Quận/Huyện Lao động - Tiền lương
102 2.000424.000.00.00.H01_H Thủ tục thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải Cấp Quận/Huyện Phổ biến giáo dục pháp luật
103 1.000804.000.00.00.H01_H Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất Cấp Quận/Huyện Thi đua - khen thưởng
104 1.000843.000.00.00.H01_H Thủ tục tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở Cấp Quận/Huyện Thi đua - khen thưởng
105 2.000364.000.00.00.H01_H Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại Cấp Quận/Huyện Thi đua - khen thưởng