Xin chào, mời bạn nhập câu hỏi tại đây !

CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

THỐNG KÊ SỞ NGÀNH, HUYỆN, THỊ, XÃ, THÀNH PHỐ TỈNH AN GIANG

Bộ thủ tục của UBND huyện Châu Thành


Tìm thấy 352 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
46 1.004444.000.00.00.H01 Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục Cấp Quận/Huyện Giáo dục trung học
47 1.004475.000.00.00.H01 Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại Cấp Quận/Huyện Giáo dục trung học
48 2.001809.000.00.00.H01 Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở Cấp Quận/Huyện Giáo dục trung học
49 2.001818.000.00.00.H01 Giải thể trường trung học cơ sở (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lâp trường) Cấp Quận/Huyện Giáo dục trung học
50 1.001731.000.00.00.H01_H Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội Cấp Quận/Huyện Bảo trợ xã hội
51 1.001753.000.00.00.H01_H Quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, trong và ngoài tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Cấp Quận/Huyện Bảo trợ xã hội
52 1.001776.000.00.00.H01_H Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng Cấp Quận/Huyện Bảo trợ xã hội
53 1.000684.000.00.00.H01_H Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp Cấp Quận/Huyện Bảo trợ xã hội
54 1.001310.000.00.00.H01_H Tiếp nhận đối tượng là người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn vào cơ sở trợ giúp trẻ em Cấp Quận/Huyện Bảo trợ xã hội
55 1.001739.000.00.00.H01_H Nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp Cấp Quận/Huyện Bảo trợ xã hội
56 2.000286.000.00.00.H01_H Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh Cấp Quận/Huyện Bảo trợ xã hội
57 2.000291.000.00.00.H01_H Đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Cấp Quận/Huyện Bảo trợ xã hội
58 2.000777.000.00.00.H01_H Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí điều trị người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc Cấp Quận/Huyện Bảo trợ xã hội
59 2.000908.000.00.00.H01_H Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc Cấp Quận/Huyện Chứng thực
60 2.000843.000.00.00.H01_H Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận Cấp Quận/Huyện Chứng thực