CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

THỐNG KÊ SỞ NGÀNH, HUYỆN, THỊ, XÃ, THÀNH PHỐ TỈNH AN GIANG

Bộ thủ tục của UBND huyện Châu Phú


Tìm thấy 389 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
76 2.000884.000.00.00.H01_H Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) Chứng thực
77 2.000913.000.00.00.H01_H Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch Chứng thực
78 2.000927.000.00.00.H01_H Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch Chứng thực
79 2.000992.000.00.00.H01 Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp Chứng thực
80 2.001008.000.00.00.H01 Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật Chứng thực
81 2.001044.000.00.00.H01 Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản Chứng thực
82 2.001050.000.00.00.H01 Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản Chứng thực
83 2.001052.000.00.00.H01 Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản Chứng thực
84 1.001874.000.00.00.H01 Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) Gia đình
85 1.003243.000.00.00.H01 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình(thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) Gia đình
86 2.001920.000.00.00.H01 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần 2 tại cấp huyện Giải quyết khiếu nại
87 2.001927.000.00.00.H01 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp huyện Giải quyết khiếu nại
88 2.002395.000.00.00.H01 Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp huyện Giải quyết tố cáo
89 1.003930.000.00.00.H01_H Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện Đường thủy nội địa
90 1.003970.000.00.00.H01_H Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện Đường thủy nội địa