Xin chào, mời bạn nhập câu hỏi tại đây !

CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

THỐNG KÊ SỞ NGÀNH, HUYỆN, THỊ, XÃ, THÀNH PHỐ TỈNH AN GIANG

Bộ thủ tục của Sở Kế hoạch và Đầu tư


Tìm thấy 127 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
121 1.010031.000.00.00.H01 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hoạt động chi nhánh đối với các doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
122 2.000529.000.00.00.H01 Thành lập công ty TNHH một thành viên do UBND cấp tỉnh quyết định thành lập Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
123 2.001021.000.00.00.H01 Giải thể công ty TNHH một thành viên (cấp tỉnh) Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
124 2.001025.000.00.00.H01 Chia, tách công ty TNHH một thành viên do UBND cấp tỉnh quyết định thành lập hoặc được giao quản lý Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
125 2.001061.000.00.00.H01 Hợp nhất, sáp nhập công ty TNHH một thành viên do UBND cấp tỉnh quyết định thành lập, hoặc được giao quản lý Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
126 1.005125.000.00.00.H01 Đăng ký thành lập liên hiệp hợp tác xã Thành lập và hoạt động của Hợp tác xã
127 2.002125.000.00.00.H01 Cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã Thành lập và hoạt động của Hợp tác xã