Xin chào, mời bạn nhập câu hỏi tại đây !

CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

THỐNG KÊ SỞ NGÀNH, HUYỆN, THỊ, XÃ, THÀNH PHỐ TỈNH AN GIANG

Bộ thủ tục của tất cả cơ quan


Tìm thấy 84 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
16 1.002440.000.00.00.H01_H Giải quyết chế độ người HĐKC giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế Người có công
17 1.002519.000.00.00.H01_H Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng Người có công
18 1.002741.000.00.00.H01_H Xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với người bị thương không thuộc lực lượng công an, quân đội trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ Người có công
19 1.002745.000.00.00.H01_H Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ Người có công
20 1.003057.000.00.00.H01_H Thủ tục thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ Người có công
21 1.003159.000.00.00.H01_H Hỗ trợ, di chuyển hài cốt liệt sĩ Người có công
22 1.003423.000.00.00.H01_H Giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng Người có công
23 1.004964.000.00.00.H01_H Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm – pu – chia Người có công
24 1.006779.000.00.00.H01_H Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ Người có công
25 1.002252.000.00.00.H01_X Thủ tục hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần Người có công
26 1.003423.000.00.00.H01_X Thủ tục giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng Người có công
27 2.001157.000.00.00.H01_X Trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến Người có công
28 1.002271.000.00.00.H01_X Thủ tục giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng cho thân nhân khi người có công từ trần Người có công
29 1.002305.000.00.00.H01_H Giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sĩ Người có công
30 1.002519.000.00.00.H01_X Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng Người có công