Xin chào, mời bạn nhập câu hỏi tại đây !

CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

THỐNG KÊ SỞ NGÀNH, HUYỆN, THỊ, XÃ, THÀNH PHỐ TỈNH AN GIANG

Bộ thủ tục của tất cả cơ quan


Tìm thấy 26 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
16 X_DKQLCT16 Hủy bỏ kết quả đăng ký thường trú trái pháp luật Đăng ký, Quản lý cư trú
17 X_DKQLCT17 Hủy bỏ kết quả đăng ký tạm trú trú trái pháp luật tại Công an cấp xã Đăng ký, Quản lý cư trú
18 1.001015 Xác nhận việc trước đây đã đăng ký thường trú (thực hiện tại cấp huyện) Đăng ký, Quản lý cư trú
19 1.001057 Xóa đăng ký thường trú (thực hiện tại cấp huyện) Đăng ký, Quản lý cư trú
20 1.001118 Điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu (thực hiện tại cấp huyện) Đăng ký, Quản lý cư trú
21 1.001168 Cấp lại sổ hộ khẩu (thực hiện tại cấp huyện) Đăng ký, Quản lý cư trú
22 1.003216 Cấp giấy chuyển hộ khẩu (thực hiện tại cấp huyện) Đăng ký, Quản lý cư trú
23 1.004351 Cấp đổi sổ hộ khẩu (thực hiện tại cấp huyện) Đăng ký, Quản lý cư trú
24 1.004358 Tách sổ hộ khẩu (thực hiện tại cấp huyện) Đăng ký, Quản lý cư trú
25 1.004370 Đăng ký thường trú (thực hiện tại cấp huyện) Đăng ký, Quản lý cư trú
26 2.001416 Hủy bỏ kết quả đăng ký thường trú trái pháp luật (thực hiện tại cấp huyện) Đăng ký, Quản lý cư trú