Xin chào, mời bạn nhập câu hỏi tại đây !

CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

THỐNG KÊ SỞ NGÀNH, HUYỆN, THỊ, XÃ, THÀNH PHỐ TỈNH AN GIANG

Bộ thủ tục của tất cả cơ quan


Tìm thấy 2212 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
2191 1.004498.000.00.00.H01_H Sửa đổi, bổ sung nội dung quyết định công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn quản lý) Thủy sản
2192 1.008004.000.00.00.H01_X Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa Trồng trọt
2193 1.008898.000.00.00.H01 Thủ tục thông báo thành lập đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập và thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng Thư viện
2194 1.008899.000.00.00.H01 Thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng Thư viện
2195 1.008900.000.00.00.H01 Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động thư viện đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng Thư viện
2196 1.008901.000.00.00.H01 Thủ tục thông báo thành lập thư viện đối với thư viện cộng đồng Thư viện
2197 1.008902.000.00.00.H01 Thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện cộng đồng Thư viện
2198 1.008903.000.00.00.H01 Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động thư viện cộng đồng Thư viện
2199 1.000954.000.00.00.H01_X Thủ tục xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm Văn hóa cơ sở
2200 1.001120.000.00.00.H01_X Thủ tục xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa Văn hóa cơ sở
2201 1.003622.000.00.00.H01 Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp xã Văn hóa cơ sở
2202 1.000831.000.00.00.H01_H Thủ tục cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke (do cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa cấp huyện cấp) Văn hóa cơ sở
2203 1.000903.000.00.00.H01_H Thủ tục cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke (do cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa cấp huyện cấp) Văn hóa cơ sở
2204 1.000963.000.00.00.H01_H Thủ tục cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke Văn hóa cơ sở
2205 1.000963.000.00.00.H01_X Thủ tục cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke Văn hóa cơ sở