CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 2789 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
76 CTTN01 Thủ tục thành lập tổ chức thanh niên xung phong cấp tỉnh Công tác thanh niên
77 VC001 Thủ tục thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức Viên chức
78 VTLT001 Thủ tục phục vụ việc sử dụng tài liệu của độc giả tại phòng đọc Văn thư, lưu trữ
79 QLNNVTDKT01 Thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấp Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh Quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng
80 TCPCP01 Thủ tục công nhận ban vận động thành lập hội Tổ chức phi chính phủ
81 TG01 Thủ tục đề nghị công nhận tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh Tôn giáo
82 KNTC001 Thủ tục chuyển đơn khiếu nại, tố cáo của tổ chức, công dân không thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính Khiếu nại tố cáo
83 QLG01 Thủ tục hiệp thương giá đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc thẩm quyền của Sở Tài chính Quản lý giá
84 DD001 14a - Giao đất để thực hiện dự án đầu tư không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất (trích đo) Lĩnh vực đất đai
85 KTTV01 Cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn (cấp tỉnh) Khí hậu thủy văn và biến đổi khí hậu
86 MT001 Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường Môi trường
87 KS01 Thủ tục cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản Tài nguyên khoáng sản
88 HGTM01 Đăng ký làm hòa giải viên thương mại vụ việc Hòa giải thương mại
89 BDGTS01 Thủ tục cấp Thẻ đấu giá viên Bán đấu giá tài sản
90 BBTN01 Xác định cơ quan giải quyết bồi thường Bồi thường nhà nước