CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 2789 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
31 VTDBQT01 Thủ tục cấp phép liên vận phương tiện phi thương mại Việt Nam - Campuchia Vận tải đường bộ quốc tế VIỆT NAM – CAMPUCHIA
32 VTDT_ND01 Cấp Giấy phép vận tải thủy qua biên giới Việt Nam - Campuchia cho phương tiện thủy Vận tải đường thủy
33 VTQT01 Thủ tục cấp Giấy phép liên vận Việt – Lào cho phương tiện thương mại Vận tải đường bộ quốc tế VIỆT NAM - LÀO
34 VTQTVN01 Thủ tục cấp Giấy phép vận tải CLV cho xe vận tải hành khách cố định Vận tải đường bộ quốc tế CAMPUCHIA-LÀO-VIỆTNAM
35 KHCN01 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lần đầu cho tổ chức khoa học và công nghệ Hoạt động khoa học & công nghệ
36 NLNT01 Thủ tục khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ hạt nhân
37 SHTT_01 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp Sở hữu trí tuệ
38 DLCL01 Thủ tục đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả chứng nhận hợp chuẩn của tổ chức chứng nhận Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng
39 PCPNN01 Tiếp nhận dự án hỗ trợ kỹ thuật sử dụng nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài (PCPNN) Đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ phi chính phủ nước ngoài
40 NNNT01 Cấp quyết định hỗ trợ đầu tư cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ Đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
41 DTAU01 Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển trong lựa chọn nhà đầu tư Đấu thầu
42 DTTVN01 Đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh) - Đăng ký thay đổi thành viên hợp danh Đầu tư tại Việt Nam
43 DTTVNT06 Quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) Đầu tư tại Việt Nam
44 TLHDHTX01 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký liên hiệp hợp tác xã Thành lập và hoạt động của Hợp tác xã
45 GDNN01 Thủ tục thành lập trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Giáo dục nghề nghiệp