CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 2789 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
2776 1.003092 Đổi Chứng minh nhân dân (9 số) thực hiện tại cấp huyện Cấp, quản lý chứng minh nhân dân
2777 1.004364 Cấp lại Chứng minh nhân dân (9 số) thực hiện tại cấp huyện Cấp, quản lý chứng minh nhân dân
2778 2.001238 Cấp Chứng minh nhân dân (9 số) thực hiện tại cấp huyện Cấp, quản lý chứng minh nhân dân
2779 TG10 Thủ tục thông báo mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo theo quy định tại khoản 2 Điều 41 Luật tín ngưỡng, tôn giáo Tôn giáo
2780 TG12 Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện Tôn giáo
2781 TG13 Thủ tục thông báo tổ chức hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một huyện Tôn giáo
2782 1.003956 Công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn quản lý) Thủy sản
2783 1.004478 Công bố mở cảng cá loại 3 Thủy sản
2784 1.004498 Sửa đổi, bổ sung nội dung quyết định công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn quản lý) Thủy sản
2785 X_VH02 Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 500 bản đến dưới 1000 bản Thư viện2
2786 VHCS09 Thủ tục công nhận "Thôn văn hóa", "Làng văn hóa", "Ấp văn hóa", "Bản văn hóa" và tương đương Văn hóa cơ sở
2787 X_XD01 Thủ tục thông báo ngày khởi công xây dựng công trình, dự án thuộc các trường hợp được miễn cấp giấy phép xây dựng Xây dựng
2788 X_XD02 Thủ tục cấp số và gắn biển số nhà Xây dựng
2789 1.005377 Tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Thành lập và hoạt động của Hợp tác xã