Xin chào, mời bạn nhập câu hỏi tại đây !

CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

THỐNG KÊ SỞ NGÀNH, HUYỆN, THỊ, XÃ, THÀNH PHỐ TỈNH AN GIANG

Bộ thủ tục của tất cả cơ quan


Tìm thấy 2133 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
2116 1.008899.000.00.00.H01 Thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng Thư viện
2117 1.008900.000.00.00.H01 Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động thư viện đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng Thư viện
2118 1.008901.000.00.00.H01 Thủ tục thông báo thành lập thư viện đối với thư viện cộng đồng Thư viện
2119 1.008902.000.00.00.H01 Thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện cộng đồng Thư viện
2120 1.008903.000.00.00.H01 Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động thư viện cộng đồng Thư viện
2121 1.000954.000.00.00.H01_X Thủ tục xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm Văn hóa cơ sở
2122 1.001120.000.00.00.H01_X Thủ tục xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa Văn hóa cơ sở
2123 1.003622.000.00.00.H01 Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp xã Văn hóa cơ sở
2124 1.000831.000.00.00.H01_H Thủ tục cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke (do cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa cấp huyện cấp) Văn hóa cơ sở
2125 1.000903.000.00.00.H01_H Thủ tục cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke (do cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa cấp huyện cấp) Văn hóa cơ sở
2126 1.000963.000.00.00.H01_H Thủ tục cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke Văn hóa cơ sở
2127 1.000963.000.00.00.H01_X Thủ tục cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke Văn hóa cơ sở
2128 1.008362.000.00.00.H01_H Hỗ trợ hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh và có trong danh bạ của cơ quan thuế gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 Việc làm
2129 1.008362.000.00.00.H01_X Hỗ trợ hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh và có trong danh bạ của cơ quan thuế gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 Việc làm
2130 1.008363.000.00.00.H01_H Hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp do đại dịch COVID-19 Việc làm