CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Bộ thủ tục của UBND huyện Tịnh Biên


Tìm thấy 385 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 1.004831.000.00.00.H01_H Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
2 2.000815.000.00.00.H01_H Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Chứng thực
3 2.000927.000.00.00.H01_H Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch Chứng thực
4 2.000410 Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng Đất đai
5 1.001874.000.00.00.H01 Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) Gia đình
6 1.001766.000.00.00.H01 Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài Hộ tịch
7 2.000635.000.00.00.H01_H Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch Hộ tịch
8 2.000497.000.00.00.H01 Thủ tục đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài Hộ tịch
9 1.005092.000.00.00.H01_H Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc Hệ thống văn bằng, chứng chỉ
10 KD01 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Kinh doanh (2688 - Thành lập và hoạt động của Doanh nghiệp)
11 2.001885.000.00.00.H01 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
12 TDKT01 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị Thi đua khen thưởng
13 BNV-AGI-264895 Thủ tục đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện Tôn giáo
14 BNV-AGI-264896 Thủ tục đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện Tôn giáo
15 TG09 Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp ngoài địa bàn một xã nhưng trong địa bàn một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc Tôn giáo