CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Bộ thủ tục của UBND huyện Châu Phú


Tìm thấy 385 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 1.004831.000.00.00.H01_H Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
2 1.005092.000.00.00.H01_H Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc Hệ thống văn bằng, chứng chỉ
3 1.003281.000.00.00.H01_H Bố trí ổn định dân cư trong huyện Kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn
4 1.007919.000.00.00.H01_H Phê duyệt, điều chỉnh, thiết kế dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định đầu tư) Lâm nghiệp
5 2.001885.000.00.00.H01 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
6 TDKT01 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị Thi đua khen thưởng
7 2.001762.000.00.00.H01 Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy (cấp huyện) Xuất bản
8 2.001931.000.00.00.H01 Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy (cấp huyện) Xuất bản
9 1.005099.000.00.00.H01 Chuyển trường đối với học sinh tiểu học Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
10 1.004946.000.00.00.H01_H Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em Bảo vệ chăm sóc trẻ em
11 1.003319.000.00.00.H01_H Bố trí ổn định dân cư ngoài huyện, trong tỉnh Kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn
12 2.001786.000.00.00.H01 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
13 1.003141.000.00.00.H01 Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện Quy hoạch xây dựng, kiến trúc
14 TDKT02 Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến Thi đua khen thưởng
15 1.004036.000.00.00.H01_H Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa Đường thủy nội địa