CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Bộ thủ tục của UBND Thành phố Châu Đốc


Tìm thấy 385 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 1.003635.000.00.00.H01 Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp huyện Lễ hội
2 1.003645.000.00.00.H01 Thủ tục đăng ký tổ chức lễ hội cấp huyện Lễ hội
3 1.001874.000.00.00.H01 Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) Gia đình
4 1.003103.000.00.00.H01 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) Gia đình
5 1.003140.000.00.00.H01 Thủ tục cấp Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) Gia đình
6 1.003185.000.00.00.H01 Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) Gia đình
7 1.003226.000.00.00.H01 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) Gia đình
8 1.003243.000.00.00.H01 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình(thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) Gia đình
9 1.005092.000.00.00.H01_H Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc Hệ thống văn bằng, chứng chỉ
10 1.003281.000.00.00.H01_H Bố trí ổn định dân cư trong huyện Kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn
11 1.003319.000.00.00.H01_H Bố trí ổn định dân cư ngoài huyện, trong tỉnh Kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn
12 2.001885.000.00.00.H01 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
13 1.002662.000.00.00.H01 Thủ tục thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện Quy hoạch xây dựng, kiến trúc
14 TCPCP08 Thủ tục đổi tên quỹ cấp huyện Tổ chức phi chính phủ
15 BNV-AGI-264894 Thủ tục đề nghị tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một huyện Tôn giáo