CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Bộ thủ tục của UBND Thành phố Châu Đốc


Tìm thấy 208 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 1.003622.000.00.00.H01 Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp xã Lễ hội
2 2.000635.000.00.00.H01_X Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch Hộ tịch
3 1.001193.000.00.00.H01 Thủ tục đăng ký khai sinh Hộ tịch
4 2.001023.000.00.00.H01 Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi Hộ tịch
5 1.001257.000.00.00.H01_X Thủ tục giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng hoặc Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Người có công
6 1.002745.000.00.00.H01_X Thủ tục bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ Người có công
7 1.003057.000.00.00.H01_X Thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ Người có công
8 2.001382.000.00.00.H01_X Thủ tục xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ Người có công
9 X_QLVKVLNCCHT01 Thông báo khai báo vũ khí thô sơ tại Công an xã, phường, thị trấn Quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ
10 X_QLXNC01 Khai báo tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam bằng Phiếu khai báo tạm trú (cấp xã) Quản lý xuất, nhập cảnh
11 1.000954.000.00.00.H01 Thủ tục xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm Văn hóa cơ sở
12 1.001120.000.00.00.H01 Thủ tục xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa Văn hóa cơ sở
13 1.000489.000.00.00.H01_X Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong năm Bảo trợ xã hội
14 1.004492.000.00.00.H01 Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Giáo dục và Đào tạo
15 1.000894.000.00.00.H01 Thủ tục đăng ký kết hôn Hộ tịch