CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Bộ thủ tục của UBND huyện An Phú


Tìm thấy 385 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 1.004831.000.00.00.H01_H Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
2 1.003635.000.00.00.H01 Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp huyện Lễ hội
3 1.003645.000.00.00.H01 Thủ tục đăng ký tổ chức lễ hội cấp huyện Lễ hội
4 1.005462.000.00.00.H01 Phục hồi danh dự (cấp huyện) Bồi thường nhà nước
5 CTN01 Thủ tục thực hiện việc kê khai tài sản thu nhập Chống tham nhũng
6 2.000410 Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng Đất đai
7 1.003243.000.00.00.H01 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình(thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) Gia đình
8 1.004088.000.00.00.H01_H Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa Đường thủy nội địa
9 2.000528.000.00.00.H01 Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài Hộ tịch
10 1.005092.000.00.00.H01_H Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc Hệ thống văn bằng, chứng chỉ
11 KD01 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Kinh doanh (2688 - Thành lập và hoạt động của Doanh nghiệp)
12 2.000181.000.00.00.H01 Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Lưu thông hàng hóa trong nước
13 2.001885.000.00.00.H01 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
14 QLCS_01 Quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong trường hợp không phải lập thành dự án đầu tư Quản lý công sản
15 TDKT01 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị Thi đua khen thưởng