CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Bộ thủ tục của UBND huyện An Phú


Tìm thấy 208 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 X_BTXH 1 Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn Bảo trợ xã hội
2 2.000908.000.00.00.H01_X Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc Chứng thực
3 X_CTN01 Thủ tục thực hiện việc kê khai tài sản thu nhập Chống tham nhũng
4 1.004441.000.00.00.H01 Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học Giáo dục và Đào tạo
5 2.000373.000.00.00.H01 Thủ tục công nhận hòa giải viên Hòa giải ở cơ sở
6 1.001193.000.00.00.H01 Thủ tục đăng ký khai sinh Hộ tịch
7 2.001023.000.00.00.H01 Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi Hộ tịch
8 X_KNTC01 Giải quyết khiếu nại về quyết định hành chính, hành vi hành chính của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân thực hiện tại cấp xã (phải là cán bộ thuộc biên chế của lực lượng Công an) Khiếu nại, tố cáo
9 1.001257.000.00.00.H01_X Thủ tục giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng hoặc Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Người có công
10 1.002745.000.00.00.H01_X Thủ tục bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ Người có công
11 1.003057.000.00.00.H01_X Thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ Người có công
12 2.001382.000.00.00.H01_X Thủ tục xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ Người có công
13 2.001457.000.00.00.H01 Thủ tục công nhận tuyên truyền viên pháp luật Phổ biến giáo dục pháp luật
14 X_QLVKVLNCCHT01 Thông báo khai báo vũ khí thô sơ tại Công an xã, phường, thị trấn Quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ
15 X_TĐKT 1 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị Thi đua khen thưởng