CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Bộ thủ tục của Thanh Tra Tỉnh An Giang


Tìm thấy 9 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 2.001928.000.00.00.H01 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp tỉnh Khiếu nại, tố cáo
2 2.002175.000.00.00.H01 thủ tục tiếp công dân tại cấp tỉnh Tiếp dân và xử lý đơn thư
3 2.002394.000.00.00.H01 Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp tỉnh Khiếu nại, tố cáo
4 2.001899.000.00.00.H01 Thủ tục xử lý đơn tại cấp tỉnh Tiếp dân và xử lý đơn thư
5 2.001924.000.00.00.H01 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần 2 tại cấp tỉnh Khiếu nại, tố cáo
6 2.002400.000.00.00.H01 Thủ tục thực hiện việc kê khai tài sản thu nhập Phòng, chống tham nhũng
7 2.002401.000.00.00.H01 thủ tục xác minh tài sản, thu nhập Phòng, chống tham nhũng
8 2.002402.000.00.00.H01 Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình Phòng, chống tham nhũng
9 2.002403.000.00.00.H01 Thủ tục thực hiện việc giải trình Phòng, chống tham nhũng