Xin chào, mời bạn nhập câu hỏi tại đây !

CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

THỐNG KÊ SỞ NGÀNH, HUYỆN, THỊ, XÃ, THÀNH PHỐ TỈNH AN GIANG

Bộ thủ tục của Sở Tài chính


Tìm thấy 14 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
1 2.002217.000.00.00.H01 Đăng ký giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi cấp tỉnh Sở Tài chính Quản lý giá
2 1.006241.000.00.00.H01 Quyết định giá thuộc thẩm quyền của cấp tỉnh Sở Tài chính Quản lý giá
3 2.002206.000.00.00.H01 Thủ tục đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách Sở Tài chính Tin học Thống kê
4 1.005415.000.00.00.H01 Thủ tục Điều chuyển tài sản là hệ thống điện được đầu tư từ nguồn vốn nhà nước sang ngành điện quản lý Sở Tài chính Quản lý công sản
5 2.002173.000.00.00.H01 Hoàn trả hoặc khấu trừ tiền sử dụng đất đã nộp hoặc tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã trả vào nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội Sở Tài chính Quản lý công sản
6 1.005419.000.00.00.H01 Quyết định sử dụng tài sản công để tham gia dự án đầu tư theo hình thức đối tác công - tư Sở Tài chính Quản lý công sản
7 1.005429.000.00.00.H01 Thanh toán chi phí có liên quan đến việc xử lý tài sản công Sở Tài chính Quản lý công sản
8 1.005434.000.00.00.H01 Mua quyển hóa đơn Sở Tài chính Quản lý công sản
9 1.005435.000.00.00.H01 Mua hóa đơn lẻ Sở Tài chính Quản lý công sản
10 1.005436.000.00.00.H01 Đăng ký tham gia và thay đổi, bổ sung thông tin đã đăng ký trên Hệ thống giao dịch điện tử về tài sản công của cơ quan, tổ chức, đơn vị có tài sản Sở Tài chính Quản lý công sản
11 1.005437.000.00.00.H01 Đăng ký tham gia và thay đổi, bổ sung thông tin đã đăng ký trên Hệ thống giao dịch điện tử về tài sản công của tổ chức, cá nhân tham gia mua, thuê tài sản, nhận chuyển nhượng, thuê quyền khai thác tài sản công Sở Tài chính Quản lý công sản
12 1.006218.000.00.00.H01 Thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân đối với tài sản do các tổ chức, cá nhân tự nguyện chuyển giao quyền sở hữu cho Nhà nước Sở Tài chính Quản lý công sản
13 1.006219.000.00.00.H01 Thủ tục chi thưởng đối với tổ chức, cá nhân phát hiện tài sản chôn, giấu, bị vùi lấp, chìm đắm, tài sản bị đánh rơi, bỏ quên Sở Tài chính Quản lý công sản
14 1.006220.000.00.00.H01 Thủ tục thanh toán phần giá trị của tài sản cho tổ chức, cá nhân ngẫu nhiên tìm thấy tài sản chôn, giấu, bị vùi lấp, chìm đắm, tài sản bị đánh rơi, bỏ quên nhưng không xác định được chủ sở hữu Sở Tài chính Quản lý công sản