CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

THỐNG KÊ SỞ NGÀNH, HUYỆN, THỊ, XÃ, THÀNH PHỐ TỈNH AN GIANG

Bộ thủ tục của tất cả cơ quan


Tìm thấy 26 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 X_DKQLCT01 Đăng ký thường trú (thực hiện tại cấp xã) Đăng ký, Quản lý cư trú
2 X_DKQLCT02 Tách sổ hộ khẩu (thực hiện tại cấp xã) Đăng ký, Quản lý cư trú
3 X_DKQLCT03 Cấp đổi sổ hộ khẩu (thực hiện tại cấp xã) Đăng ký, Quản lý cư trú
4 X_DKQLCT04 Cấp lại sổ hộ khẩu (thực hiện tại cấp xã) Đăng ký, Quản lý cư trú
5 X_DKQLCT05 Điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu (thực hiện tại cấp xã) Đăng ký, Quản lý cư trú
6 X_DKQLCT06 Xóa đăng ký thường trú (thực hiện tại cấp xã) Đăng ký, Quản lý cư trú
7 X_DKQLCT07 Cấp giấy chuyển hộ khẩu (thực hiện tại cấp xã) Đăng ký, Quản lý cư trú
8 X_DKQLCT08 Xác nhận việc trước đây đã đăng ký thường trú (thực hiện tại cấp xã) Đăng ký, Quản lý cư trú
9 X_DKQLCT09 Đăng ký tạm trú tại Công an cấp xã Đăng ký, Quản lý cư trú
10 X_DKQLCT10 Cấp đổi sổ tạm trú tại Công an cấp xã Đăng ký, Quản lý cư trú
11 X_DKQLCT11 Cấp lại sổ tạm trú tại Công an cấp xã Đăng ký, Quản lý cư trú
12 X_DKQLCT12 Điều chỉnh những thay đổi trong sổ tạm trú tại Công an cấp xã Đăng ký, Quản lý cư trú
13 X_DKQLCT13 Khai báo tạm vắng tại Công an cấp xã Đăng ký, Quản lý cư trú
14 X_DKQLCT14 Lưu trú và tiếp nhận lưu trú tại Công an cấp xã Đăng ký, Quản lý cư trú
15 X_DKQLCT15 Gia hạn tạm trú tại Công an cấp xã Đăng ký, Quản lý cư trú