Xin chào, mời bạn nhập câu hỏi tại đây !

CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

THỐNG KÊ SỞ NGÀNH, HUYỆN, THỊ, XÃ, THÀNH PHỐ TỈNH AN GIANG

Bộ thủ tục của tất cả cơ quan


Tìm thấy 6 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 1.002755.000.00.00.H01_X Gia hạn tạm trú Đăng ký, Quản lý cư trú
2 1.003197.000.00.00.H01_X Xóa đăng ký thường trú Đăng ký, Quản lý cư trú
3 1.003677.000.00.00.H01_X Khai báo tạm vắng Đăng ký, Quản lý cư trú
4 1.004194.000.00.00.H01_X Đăng ký tạm trú Đăng ký, Quản lý cư trú
5 1.004222.000.00.00.H01_X Đăng ký thường trú Đăng ký, Quản lý cư trú
6 2.001159.000.00.00.H01_X Thông báo lưu trú Đăng ký, Quản lý cư trú