Xin chào, mời bạn nhập câu hỏi tại đây !

CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

THỐNG KÊ SỞ NGÀNH, HUYỆN, THỊ, XÃ, THÀNH PHỐ TỈNH AN GIANG

Bộ thủ tục của Ban Quản lý Khu Kinh tế


Tìm thấy 5 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 2.000192.000.00.00.H01 Cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam Việc làm, Lao động - Tiền lương
2 1.000459.000.00.00.H01 Thủ tục xác nhận không thuộc diện cấp GPLD cho người LĐNN làm việc trong KCN, KKTCK Việc làm, Lao động - Tiền lương
3 1.009811.000.00.00.H01 Gia hạn giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam (cấp Tỉnh). Việc làm, Lao động - Tiền lương
4 2.000205.000.00.00.H01 Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam Việc làm, Lao động - Tiền lương
5 2.001955.000.00.00.H01 Thủ tục đăng ký nội quy lao động Việc làm, Lao động - Tiền lương