CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Bộ thủ tục của Ban Quản lý Khu Kinh tế


Tìm thấy 5 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 2.000192.000.00.00.H01 Cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam Việc làm, Lao động - Tiền lương
2 1.000459.000.00.00.H01 Thủ tục xác nhận không thuộc diện cấp GPLD cho người LĐNN làm việc trong KCN, KKTCK Việc làm, Lao động - Tiền lương
3 1.009811.000.00.00.H01 Gia hạn giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam (cấp Tỉnh). Việc làm, Lao động - Tiền lương
4 2.000205.000.00.00.H01 Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam Việc làm, Lao động - Tiền lương
5 2.001955.000.00.00.H01 Thủ tục đăng ký nội quy lao động Việc làm, Lao động - Tiền lương